ޚަބަރު

ޚަބަރު

ގްރީން ހައުސްގައި ގަސްއިންދާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބުރު ފެށުން

މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް (މެޕް) އިން މިރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގްރީން ހައުސްގައި ގަސްއިންދާނެ ގޮތުގެ 2ވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ފެބްރުވަރީ މަސްތެރޭގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Read More
ޚަބަރު

ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ވައިކަރަދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް ވައިކަރަދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން

Read More
ޚަބަރު

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވައިކަރަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިރާޖް މިއަދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުގައި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކަންކަން ބައްލަވާލައްވާ،

Read More
މަގުބޫލްޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނުހާމް އިންތިޚާބު ކޮށްފި

މިއަދު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ހދ. ވައިކަރަދޫ، ތޮނަ، މުޙައްމަދު ނުޙާމް އިންތިޚާބު

Read More
ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއަކަށް ނާޝިދާ، ނާއިބު ރައީސާއަކަށް ބަޞީރާ އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާކަމަށް ޢާއިޝަތު ނާޝިދާ އަދި ނާއިބު ރައީސާ ކަމަށް ބަޞީރާ މުޙައްމަދު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއާއި

Read More
މަގުބޫލްޚަބަރު

އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ހަޑިވި އަތިރިމަތި ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ސާފުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެއާއި މިސަރަޙައްދަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި މޫސުން ގޯސްވެ އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ވައިކަރަދޫގެ އުތުރު ފަރާތުގެ އަތިރިމައްޗާއި ދޯނިއެހެލާ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާވި ކުންޏާއި ގައު ނެގުމުގެ

Read More
މަގުބޫލްޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން، ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި މެންބަރުން ކައުންސިލް މެންބަރުކަމުގެ

Read More
މަގުބޫލްޚަބަރު

އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އާ ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

    ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

Read More