އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ

  1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަބީޢު، ޑިރެކްޓަރ، ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ (ޗެއަރޕާސަން)
  2. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
  3. އަލްފާޟިލް ޖާދުﷲ މުޙައްމަދު، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
  4. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ، ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
  5. ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ، ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
  6. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙިލްމީ، ޕްރިންސިޕަލް، ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
  7. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަސާނާ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
  8. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަބީރު، ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ، ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
  9. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފިރާސާ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ވައިކަރަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު