Author: admin

ޚަބަރު

ސާފުނުކޮށް ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ގޯތިތަކާއި ގޯއްޗާއިގުޅިފައިވާ މަގުފަޅި ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކުރުން

  އެކި ދުވަސްވަރު ވައިކަރަދޫން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން، ސާފުނުކޮށް ވާވެފައިވާ ގޯތި ތަކާއި ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅެ ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ، ފަޅުވެފައިވާ ގޯތިތަކާއި އެގޯތިތަކާ

Read More
ޚަބަރު

އަލަށް ދޫކުރާ ގޯތިތަކާ ގުޅޭ މަގުތަކަށް އަރާރުއްތައް ނަގާ ބިން ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޝަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ވައިކަރަދޫއިން 2012 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ގޯތިތަކާ ގުޅިފައިވާ މަގުތައް ސާފުކޮށް ނުކަނޑާހުރި ރުއްތަކާއި 2024 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތިތަކުގެ މަގުތަކަށް އަރާރުއްތައް ނަގާ

Read More
މަގުބޫލްޚަބަރު

1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޝަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޝައުޤުވެރިވާ ކްލަބް ޖަމިއްޔާއެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި

Read More
ޚަބަރު

ހދ. ވައިކަރަދޫ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (7/2010) ގެ ދަށުން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އުފައްދުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ “ހދ. ވައިކަރަދޫ

Read More
ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ހުވަނި ގިނަވެފައިވާތީ ހުވަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަދުވަސްތަކެއްވުމުން މިދުވަސްވަރު ވައިކަރަދޫގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ހުވަނި ގިނަވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ. ހުވަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ

Read More
ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

ހދ. ވައިކަރަދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 14 އޭޕްރީލް 2024ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ވައިކަރަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިދުމަތް ގާއިމްކުރުމުގެ

Read More
ޚަބަރު

ކާނާގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ރަށަކަށް ވައިކަރަދޫ ހެދުމަށް މޭވާ އަޅާގަސް ބެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ވައިކަރަދޫ އަކީ ކާނާގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ގަސްތައް 25 މާރޗް 2024 ގައި ވައިކަރަދޫއަށް ގެނެވި

Read More
ޚަބަރު

ގްރީން ހައުސްގައި ގަސްއިންދާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބުރު ފެށުން

މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް (މެޕް) އިން މިރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގްރީން ހައުސްގައި ގަސްއިންދާނެ ގޮތުގެ 2ވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ފެބްރުވަރީ މަސްތެރޭގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Read More