ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

ޢަބްދުﷲ ޒާމިރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 30883، މާލެ

މުޙައްމަދު ނުޙާމް

ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް

ތޮނަ، ހދ. ވައިކަރަދޫ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ރުޙާބު، ހދ. ވައިކަރަދޫ

ފާޠިމަތު ޝިޒުނާ

ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ފަތަގުމާގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ
(16 މާރިޗު 2023އިން ފެށިގެން)

އާއިޝަތު ޙަނީފާ

ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ފިނިހިޔާގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ

އާމިނަތު ޒީނިޔާ

ރޯޒް، ހދ. ވައިކަރަދޫ

ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
(24 އޮކްޓޯބަރ 2022ގެ ނިޔަލަށް)

ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

އަބްދުﷲ ވާފިރު

މިސުރުރުވާގެ ހދ. ވައިކަރަދޫ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް
(20 އޭޕްރީލް 2021އިން ފެށިގެން)
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
(19 އޭޕްރީލް 2021ގެ ނިޔަލަށް)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ހިލިހިލާގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ

ކައުންސިލް މެމްބަރ
(20 އޭޕްރީލް 2021އިން ފެށިގެން)

އަޙްމަދު ނަސީމް

ކޮކްނަޓްވިލާ ހދ. ވައިކަރަދޫ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް
(31 މާރޗް 2021ގެ ނިޔަލަށް)

ދެވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހިލިހިލާގެ ހދ. ވައިކަރަދޫ

މުޙައްމަދު އިނާޛު

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

ސޯމާ ހދ. ވައިކަރަދޫ

އަޙްމަދު ނަސީމް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކޮކްނަޓްވިލާ، ހދ. ވައިކަރަދޫ

މުޙައްމަދު ޝިފާޒް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

މިރިހިމާގެ’ ހދ. ވައިކަރަދޫ

އިބްރާހީމް ވަސީމް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަމަން، ހދ. ވައިކަރަދޫ

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ވަހީދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ސީވީޑް ހދ. ވައިކަރަދޫ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

ޕެނަމާގެ ހދ. ވައިކަރަދޫ

އަބްދުﷲ ނިޝާން

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ރީތި، ހދ. ވައިކަރަދޫ

ޢަލީ އާމިރު

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހޭޅި’ ހދ. ވައިކަރަދޫ

އާދަމް ޝާހިދު

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ދަފްތަރު، ކ. މާލެ

ވައިކަަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އައްޔަންކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރައީސް

އަޙްމަދު ހާޝިމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މިސުރުރުވާގެ، ހދ. ވައިކަަރަދޫ