ބިޑް ކޮމެޓީ

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހު އަލުން އެކުލަވައިލެވުނު ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  1. އަލްފާޟިލް ޖާދުﷲ މުޙައްމަދު، ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ (ޗެއަރޕާސަން)
  2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު، ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
  3. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަރީފް، ވައިކަަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
  4. އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަފްރާޒް، ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
  5. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަސީމް، ވައިކަރަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު