ތަސައްވަރާއި އަމާޒު

ތަސައްވަރު

ވައިކަރަދޫއަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން

 

އަމާޒު

ވައިކަރަދޫއަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރެވި،  މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ،ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން