އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ

ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  1. ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވާފިރު
  2. ކައުންސިލުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
  3. ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙިލްމީ
  4. ވައިކަރަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަސީމް
  5. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ވައިކަރަދޫ ބްރާންޗުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާހް