ކައުންސިލް

ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބުދުﷲ ޒާމިރު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނުހާމް
ކައުންސިލް މެންބަރު

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
ކައުންސިލް މެންބަރު

އާމިނަތު ޒީނިޔާ
ކައުންސިލް މެންބަރު

ޢާއިޝަތު ޙަނީފާ
ކައުންސިލް މެންބަރު

 

އިދާރީ މުވައްޒަފުން

މުޙައްމަދު ރަބީޢު
ޑިރެކްޓަރ (ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް)

އިބްރާހީމް ވަޙީދު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޖާދުﷲ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޙުސައިން މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ޒާހިރު
ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ޢިނާޛް
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ރިޒްނާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޢަބްދުﷲ ފާޒިލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އިބްރާހީމް ޙަބީބް
ޑްރައިވަރ

މުޙައްމަދު ސާދާތު
މަސައްކަތު

ޢަލީ ޢަބްދުލްޙަމީދު
މަސައްކަތު

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *