އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 

ޢާއިޝަތު ނާޝިދާ

ކޮމިޓީގެ ރައީސާ

ސައިމާގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ

 

ބަޞީރާ މުޙައްމަދު

ކޮމިޓީގެ ނައިބުރައީސާ

ހިކަދިމާގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ

ޢާތިފާ ދާވޫދު

ކޮމެޓީގެ މެންބަރު

އައިރިސް، ހދ. ވައިކަރަދޫ

ފާޠިމަތު ޒުނައިނާ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

ކުރިބޯށި، ހދ. ވައިކަރަދޫ
(16 މާރިޗު 2023އިން ފެށިގެން)

ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

ނީލްވިލާ، ހދ. ވައިކަރަދޫ

މަރްޔަމް ރިސްދާ

ބިލެތްމާގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރު
(06 ނޮވެންބަރ 2022ގެ ނިޔަލަށް)

 

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ