A2 ޝީޓް

A2 ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް)

  މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 269/269/2021/8(IUL) (15 އޭޕްރީލް 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ

Read More