Author: މީޑިޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

މަގުބޫލް

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮއްފި

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު “ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ” ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކޮއްފިއެވެ. މި ބައްދަލްވުމުގައި ރިޕޯޓް

Read More
މަގުބޫލް

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުރުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަށް، ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މޫސުމީ ދަނޑުބިމުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުތައް ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލަކަށް ފެއްތުމުގެ

Read More