އިއުލާން

އިއުލާން

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު އިމާމުވެ ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ދިވެހި ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 1443 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް

Read More