އަހަރީރިޕޯޓް

މަގުބޫލް

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮއްފި

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު “ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ” ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކޮއްފިއެވެ. މި ބައްދަލްވުމުގައި ރިޕޯޓް

Read More