Author: Saina Mohamed

ނިންމުންތައް

10-2024 ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާޖީއިން ހޯދާފައިވާ ޕިކަޕްއާއި ހަވާލުވުމާއި ޕިކަޕް ރަށަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި އެސް.ޖީ މާލެ ފޮނުވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

Read More
ނިންމުންތައް

09-2024 މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ” ހދ.ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ވޮލީބޯލް ޗެލެންޖް 2024″ ގައި ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމާއި، މުބާރާތަށް ކުރާ ޚަރަދާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

Read More