Author: Mohamed Rabeeu

ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއަކަށް ނާޝިދާ، ނާއިބު ރައީސާއަކަށް ބަޞީރާ އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާކަމަށް ޢާއިޝަތު ނާޝިދާ އަދި ނާއިބު ރައީސާ ކަމަށް ބަޞީރާ މުޙައްމަދު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއާއި

Read More
މަގުބޫލްޚަބަރު

އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ހަޑިވި އަތިރިމަތި ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ސާފުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެއާއި މިސަރަޙައްދަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި މޫސުން ގޯސްވެ އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ވައިކަރަދޫގެ އުތުރު ފަރާތުގެ އަތިރިމައްޗާއި ދޯނިއެހެލާ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާވި ކުންޏާއި ގައު ނެގުމުގެ

Read More
މަގުބޫލްޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން، ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި މެންބަރުން ކައުންސިލް މެންބަރުކަމުގެ

Read More
މަގުބޫލްޚަބަރު

އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އާ ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

    ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

Read More
މަގުބޫލްޚަބަރު

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް އިދަބެ އިންވެސްޓްމަންޓާ ހަވާލުކޮށްފި

ވައިކަރަދޫގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް އިދަބެ އިންވެސްޓްމަންޓާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އިދަބެ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އަލްފާޟިލް

Read More
ޚަބަރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ޢަބްދުﷲ ވާފިރު ، ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނަސީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުންނާއި ކައުންސިލުގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަގާމުން 31 މާރިޗު 2021 ގައި

Read More
ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނަސީމު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނަސީމް ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުންނާއި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން  އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ވާފިރަށް

Read More
ޚަބަރު

އިލެކްޓްރީޝަނުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހިންގި ކޯހުގެ ފަހު އިމްތިޙާން ބާއްވައިފި

ޔޫޓިޒް ކެރިއަރ ޓެކް އިންސްޓިޓިއުޓުން ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށި ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިލެކްޓްރީޝަން ކޯހުގެ

Read More
ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ

Read More