ނިންމުންތައް

95-2022 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހަރުގެވަޅުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2022-95

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *