ނިންމުންތައް

94-2022 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހަރުގެވަޅުގެ މުއްދަތު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އިތުރުނުކޮށް ދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ނަގަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގާނެ ގޮތަކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2022-94

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *