ނިންމުންތައް

21-2022 ވައިކަރަދޫގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިމެއް ކަނޑައަޅައިދިނުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2022-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *