ނިންމުންތައް

20-2022 ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ފިތުރޯނުގެ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސާމިނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާއި ޢިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެފަރާތުން 2022 ފެބްރުއަރީ 24 ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2022-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *