އިއުލާން

ފުޓްސެލް ދަނޑު އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

gazette-iulaan

ވައިކަރަދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 23 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް (ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް) ނުވަތަ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  27 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހެނދުނު 13:00އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް (ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް) ނުވަތަ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *