އިއުލާން

ކަރަންޓް ކޭބަލް ހޯދިމާއި ބެހޭ

Cable Iulan 3rd Roundމިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 02 މެއި 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް ތަކެތީގެ އަގާއި މުއްދަތު އަދި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ބަޔާންކުރައްވާ ބަންދު ކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި އަންދާސީހިސާބު ސިޓީ މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *