އާންމު މަޢުލޫމާތު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: 269/269/2022/3(IUL) އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ.
އަދި މި ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 20 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް info@vaikaradhoo.gov.mv އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު މިއިދާރާގެ 6520046 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

Vazeefaa ah kurimathili faraaiythakuge screening maruhalaage natheejaa sheet (Council Assistant, Wage Employment )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *