އާންމު މަޢުލޫމާތު

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ވައިކަރަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުވާ ގޮތަށް މާލެއިން ރަށަށް އައިސްފައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭތީ ތިރީގައިވާ ގެތައް ވަނީ ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައެވެ.

ތާވަލް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަދާ ހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.

# އެޑްރެސް މީހުންގެ ޢަދަދު ތާރީޚް
1 ޝައިސް 2 08 އޮގަސްޓް 2020
2 ހެޕީލައިފް 2 15 އޮގަސްޓް 2020
3 ސެޑްލެސް 1 15 އޮގަސްޓް 2020
4 ޖަވާހިރުގެ 2 17 އޮގަސްޓް 2020

އެންމެފަހުން އަދާ ހަމަކުރެވުނު ތާރީޚް: 2020 އޮގަސްޓް 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *