ނިންމުންތައް

13-2024 ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ވޭޖު އުސޫލުން ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ރަމަޟާންމަހުގެ މަސައްކަތުގަޑި ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2024-13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *