ނިންމުންތައް

10-2024 ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާޖީއިން ހޯދާފައިވާ ޕިކަޕްއާއި ހަވާލުވުމާއި ޕިކަޕް ރަށަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި އެސް.ޖީ މާލެ ފޮނުވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

2024-10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *