ނިންމުންތައް

06-2024 މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ” ހދ.ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2024″ ގައި ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމާއި، މުބާރާތަށް ކުރާ ޚަރަދާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2024-06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *