ނިންމުންތައް

83-2023 މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކުނިގޮނޑާއި، އަލަށް ގާއިމް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އައު ކުނިގޮނޑާއި ދެމެދު މަގުގެ ދެފަރާތުން ހުސްބިންތައް އެބިމުގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހެންދެން ދަނޑުވެރި ކަމަށް ދޫކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2023-83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *