ނިންމުންތައް

79-2023 2012 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރޭގައި ހުހަށްހުރި ގޯތިތައް މިހާރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 83 ގޯތިތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެ ގޯތި ގުޅިފައިވާ މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްތަކަށް ބަދަލުދިނުން.