ނިންމުންތައް

71-2023 ވެނީލާ ޖެނެރަލްއަށް ބަނދަރުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމުގައި ހިންގަމުންދާ ކެފޭގެ އުތުރު މަގާ ކައިރިއަށް އޮތް ބަޔަށް ބަނދަރު މަގުން ވަދެވޭގޮތަށް ދޮރު ކަނޑާ އެބައި އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން.

2023-71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *