ނިންމުންތައް

68-2023 ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮންނަ ނަރުދަމާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވިޔެސް ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލް ކުރުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ވީއްލުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2023-68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *