ނިންމުންތައް

64-2023 ހދ.އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގައި އަންހެން އަދި ފިރެހެން ދެ ޓީމް ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް ފައިސާގެ އެހީއަކަށް ވިޔެސްއިން އެދިފައިވާތީ އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2023-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *