ނިންމުންތައް

60-2023 ކުނިގޮނޑު މިހާރު އޮތް ލޮކޭޝަން ބަދަލުކޮށް އަލަށްހަދާ ގޮނޑު ޒިޔާރަތު އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ލޭންޑްޔޫސް ޕޭލްނަށް ބަދަލުގެނެސް އެގޮތަށް ފާސްކުރުން.

2023-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *