ނިންމުންތައް

48-2023 2012 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްތަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު ނައްތާލުމުގެ ކުރިން ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި އެކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބަދަލުދީ ނިމެމުންދާ ރުއްތަށް ނީލަން ކިޔުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2023-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *