ނިންމުންތައް

36-2023 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ބޮޑު މަދަރުސާ ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮށް ކައުންސިލަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުން.

2023-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *