ނިންމުންތައް

28-2023 1444 ވަނަ އަހަރު ތަރާވީޙް ނަމާދު އިމާމުވެ ކުރުމަށް ގެނެވުނު ޙާފިޒަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސްއަށް ވާ ފައިސާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދިނުމުން ރިއިންބާސްކުރާ ގޮތަށް ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޙާފިޒު ފުރުމުގެ ކުރިން ޙަވާލުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2023-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *