ނިންމުންތައް

22-2023 ދަތުރުހިޔާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އިމުން ބޭރުން ބައެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.

2023-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *