ނިންމުންތައް

20-2023 ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތް އެމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަރުވާނެ ލަފަޔަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2023-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *