ނިންމުންތައް

19-2023 ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކްލުބާއި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ އެކަޑަމީގެ ބައިވެރިންގެ ފީ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެފައިސާ އެފަރާތަށް ރައްދުކޮށްދީ، ފާސްކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން.

2023-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *