ނިންމުންތައް

18-2023 ދިރާގު ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ޚިދުމަތުގެ ދަށުން މިއަހަރު ކޭބަލް ނެޓްވޯކް އެޅުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފާއިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހދ.ވައިކަރަދޫ ހިމެނިފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް މިރަށުގައި ކުރުމުގެ ހުއްދަދަ ދިނުން

2023-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *