ނިންމުންތައް

16-2023 ހދ. ވައިކަރަދޫ ބަވަނަ ޙުސައިން ރަޝީދުއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިމާ ބެހޭގޮތުން 4 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން (ނަންބަރު 83/2022) މުރާޖާކުރުން.

2023-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *