ނިންމުންތައް

14-2023 ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ އާ ދެކޮޅަށް ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު 2023-B15C-CIV-1 “އިޙްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް” އާ ގުޅިގެން އެމައްސަލައިގައި ކައުންސިލްގެ ސްޓޭންޑް ކަނޑައެޅުމާއި، ގަރާރެއް ފާސްކުރުން.

2023-14
269-2023-1 Qaraar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *