ނިންމުންތައް

06-2023 ޤަވާޢިދު ނަންބަރު 2022/R-181 “ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި، ގަނެވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު” ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް އަމިއްލަކުރުމަށްޓަކައި، އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން.

2023-06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *