ނިންމުންތައް

03-2023 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވާނެ ފަރާތެއްގެ ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރުން.

2023-03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *