ނިންމުންތައް

98-2022 ދަތުރު ހިޔާ ޢިމާރާތަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ވެނީލާ އިންވެސްޓްމެންޓުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

2022-98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *