ނިންމުންތައް

97-2022 ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ނަންބަރ NRSC/CIR/2022/002 ސަރކިއުލަރއިން ހުށަހަޅާފައިވާ “ނިއުރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އެކަޑަމީ” ރަށުގައި ހިންގުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2022-97

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *