ނިންމުންތައް

87-2022 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޑިވިޑެންޑް ރިކްއެސްޓް ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ޤަރާރު ފާސްކުރުން.

2022-87

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *