ނިންމުންތައް

76-2022 ރަށުގެ އިރުމަތި ކޮޅުން ނަޞްރު މިސްކިތާ ދިމާ އަތިރިމަތީގައި ހޮޅުއަށްޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

2022-76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *