ނިންމުންތައް

71-2022 ފާސް ކުރެފައިވާ ބަޖެޓުގެ ކައުންސިލް އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެކްޓިވިޓީއަށް 222004″ އޮފީހުގެ ހިދުމަތުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި” މި ކޯޑް އިތުރު ކުރުމަށް

2022-71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *