ނިންމުންތައް

68-2022 އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެއްވާފައިވާ ފައިސާ، ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން.

2022-68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *