ނިންމުންތައް

54-2022 ސެންސަސް ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތަށް އީނިއުމަރޭޓަރސް އަދި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ޓްރެއިނިން އިންތިޒާމްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިކްސްއިން ދެއްވާފައިވާ ގްރާންޓް 2022 ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން.

2022-54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *